துலாம் ராசிக்கான தாவரங்கள்

 

ISBN 978-81-923771-6-2
தலைப்பு
“துலாம்”
நூற் பொருள்
“துலாம்ராசிக்கான தாவரங்களும் அதற்கான தாவரங்களும்”
வெளியீட்டு நாள்
விலை
ரூ -280
பக்கங்கள்
174
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106