உலகப் பொதுமறை திருக்குறள்

தலைப்பு
“உலகப் பொதுமறை திருக்குறள்”
நூற் பொருள்
“உலகப் பொதுமறை திருக்குறள்”
வெளியீட்டு நாள்
விலை
ரூ -300
பக்கங்கள்
338
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106