பனை பாடும் பாடல் நூல்வெளியீடு

எனது நூல் “பனை பாடும் பாடல்” 17-01-2018 அன்று பேரூர் – கோவையில் நடைபெறும் உலக பனைப்பொருளாதார மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்டது