உத்திரம் 2,3,4 ம் பாத நட்சத்திர தாவரங்கள்

 

ISBN 978-81-923771-6-2
தலைப்பு
“உத்திரம் 2,3,4 ம் பாதம்”
நூற் பொருள்
“உத்திரம் 2,3,4 ம் பாத நட்சத்திர தாவரங்கள்”
வெளியீட்டு நாள்
விலை
ரூ – 180
பக்கங்கள்
98
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106

Comments are closed.