பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்

பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்

TIN : 33604481695
பதிப்பக ISBN – 978-81-923771 CST : 391691

பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், பஞ்சவர்ணம் எழுதும் நூல்களையும், தாவரத் தகவல்மையம் தொகுக்கும் நூல்களையும் வெளியிடும் பணியில் 2012-ஈடுபட்டுள்ளது.

 

பிரபஞ்சமும் தாவரங்களும்

பிரபஞ்சமும் தாவரங்களும்
கபிலரின் குறிஞ்சிப் பாட்டுத் தாவரங்கள்கபிலரின்
குறிஞ்சிப் பாட்டுத் தாவரங்கள்
தொல்காப்பியரின்
தொல்காப்பியத் தாவரங்கள்
திருமூலரின்
திருமந்திரத் தாவரங்கள்
வள்ளலாரின்
அருட்பாத் தாவரங்கள்
திருவள்ளுவரின்
திருக்குறள் தாவரங்கள்
சிறுதானியங்களும்
உணவுவகைகளும்
பனை பாடும் பாடல் 
தமிழ் நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம் வரிசையில்
அரசமரம்
சிறுதானியத் தாவரங்கள்
பலாமரம்
 பனைமரம்