மகரம் ராசிக்கான தாவரங்கள்

ISBN 978-81-923771-6-2
தலைப்பு
“மகரம்”
நூற் பொருள்
“மகரம்ராசிக்கான தாவரங்களும் அதற்கான தாவரங்களும்”
வெளியீட்டு நாள்
விலை
ரூ -220
பக்கங்கள்
128
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106

ராசிக்கான தாவரங்களும் அதற்கான தாவரங்களும்”

வெளியீட்டு நாள்
விலை
ரூ – 300
பக்கங்கள்
188
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106