பூராட்டாதி 1,2,3 ம் பாத நட்சத்திர தாவரங்கள்

ISBN 978-81-923771-6-2
தலைப்பு
“பூராட்டாதி 1,2,3 ம் பாதம்”
நூற் பொருள்
“பூராட்டாதி 1,2,3 ம் பாதராசிக்கான தாவரங்கள்”
வெளியீட்டு நாள்
விலை
ரூ – 200
பக்கங்கள்
160
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106

Comments are closed.