தமிழ் நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம் வரிசையில்” 10 பலா மரம்


ISBN 978-93-83924-55-4
தலைப்பு
தமிழ் நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம் வரிசையில்” 10 பலா மரம்
நூற் பொருள்
தமிழ் நாட்டுத் தாவரக் களஞ்சியம் வரிசையில்” 10 பலா மரம்
வெளியீட்டு நாள்
31/07/2016
விலை
ரூ – 300
பக்கங்கள்
364
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106

Comments are closed.