திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவங்கள் – நூல் அறிமுகம்

திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவங்கள்

திருக்குறளிலுள்ள தாவரங்களைத் தொகுத்துத் ‘திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தாவரங்கள்’ என்னும் தலைப்பில் இந்நூல் உங்கள் கைகளில் இப்போது தவழ்கிறது.

உள்ளடக்கம்

 • தாவரத் தகவல் மையம்.
 • திருக்குறள் அறிமுகம், திருக்குறள் நூற் பிரிவுகள், திருவள்ளுவர், பிற நாட்டு அறிஞர்களின் புகழுரைகள்
 • என்னுரை – நீதி மன்றத் தீர்ப்பின் மூலம் திருக்குறள், நீதியரசரின் திருக்குறள்
 • மேற்கோள்கள், திருக்குறள் பாடத்திட்டத்திற்கு அரசாணை, உலகப் பொதுமறை திருக்குறள்.
 • திருக்குறளும் பிரித்தாளுதலும், எளிய திருக்குறள் விளக்கம்
 • வினா விடையில் திருக்குறள் பொருளும்
 • திருக்குறளில் இடம் பெற்றுள்ள தாவரங்களின் பட்டியல்
 • தாவரப்பெயரை நேரடியாகப் பதிவு செய்யாமல் இடம்பெற்ற தாவரங்களின் பட்டியல்
 • திருக்குறளில் இடம் பெற்றுள்ள தாவரத்தின் வகைப்பாட்டியல்
 • தாவர விளக்கம், ஆங்கிலம் மற்றும் வேறுமொழிப் பெயர்கள்.
 • திருக்குறளில் தாவரப்பெயர் இடம் பெற்ற அடிகள் மற்றும் அவற்றின் விளக்கம்.
 • திருக்குறளில் உள்ள தாவரத் தகவல்கள்
 • குறள் முதல் சொல் அகராதி – குறள் எண்.
 • தாவரங்களின் ஒளிப்படங்கள்

Comments are closed.