நவகிரகங்களும் தாவரங்களும்

தலைப்பு
“ நவகிரகங்களும் தாவரங்களும்”
நூற் பொருள்
“ நவகிரகங்களும் தாவரங்களும்”
வெளியீட்டு நாள்
விலை
ரூ – 400
பக்கங்கள்
226
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106

Comments are closed.