திருமூலரின் திருமந்திரத் தாவரங்கள்ISBN 978-81-923771-4-8
தலைப்பு
திருமூலரின் திருமந்திரத் தாவரங்கள்
நூற் பொருள்
திருமந்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தாவரத் தகவல்கள்
வெளியீட்டு நாள்
05/07/2015
விலை
ரூ – 360
பக்கங்கள்
312
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106