பிரபஞ்சமும் தாவரங்களும்

Prabanchamum Thavarangalum

ISBN 978-81-923771-0-0
தலைப்பு
பிரபஞ்சமும் தாவரங்களும்
நூற் பொருள்
பிரபஞ்ச அமைப்புடன் தாவரங்களின் தொடர்பு பற்றிய தகவல்கள்
வெளியீட்டு நாள்
01.07.2011
விலை
ரூ – 600
பக்கங்கள்
 635
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106