சங்க இலக்கியத்தில் மாரோடம்

85.00

Description

தலைப்பு : சங்க இலக்கியத்தில் மாரோடம்
நூற் பொருள் : சங்க இலக்கியத்தில் மாரோடம்
விலை : ரூ –85
பக்கங்கள் : 89

வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106

Bookmark the permalink.

Comments are closed.