பல்பூஞ் செம்மல்

70.00

Description

தலைப்பு : சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்
நூற் பொருள் : பல்பூஞ் செம்மல்
விலை : ரூ – 70
பக்கங்கள் : 59

வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106

Bookmark the permalink.

Comments are closed.