பனை பாடும் பாடல்

ISBN 978-93-83924-59-2
தலைப்பு
“பனை பாடும் பாடல்
நூற் பொருள்
“பனை பாடும் பாடல்
வெளியீட்டு நாள்
17/01/2018
விலை
ரூ – 150
பக்கங்கள்
128
வெளியீட்டாளர்
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம்
இரா.பஞ்சவர்ணம்
தாவரத் தகவல் மையம்,
தொகுப்பாளர்
பதிப்புரிமை
பஞ்சவர்ணம் பதிப்பகம், 9/21, காமராஜ் லேன்,
பண்ருட்டி,
கடலூர் மாவட்டம்
607 106